Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Akrawi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan St. Pieterstraat 37-A, 6463CR te Kerkrade, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72108908.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Z. Akrawi een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Z. Akrawi en de wederpartij, rechtstreeks middels het bestelproces in de webwinkel, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Z. Akrawi zich jegens de wederpartij, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten.
 5. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Z. Akrawi aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: schilderijen, bust-beelden, baklijsten en sokkels.
 6. Webwinkel/website: zart.nl.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Z. Akrawi en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 3. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld, zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Z. Akrawi in de webwinkel is vrijblijvend. Z. Akrawi kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk, na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de wederpartij reeds heeft plaatsgevonden, draagt Z. Akrawi zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Z. Akrawi dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een (prijs)aanbod van Z. Akrawi geldt niet automatisch voor latere overeenkomsten tussen partijen.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de wederpartij het aanbod van Z. Akrawi op de daartoe in het bestelproces aangewezen wijze heeft aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, zoals wat betreft haar betalingsverplichting. Vervolgens wordt de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Z. Akrawi bevestigd.

ARTIKEL 4. | MAATWERKSCHILDERIJEN & MAATWERK BUST-BEELDEN

 1. In geval het door de wederpartij te kopen product, te weten een schilderij of bust-beeld, volgens specificaties van de wederpartij wordt vervaardigd, dient de wederpartij de foto waarop het product wordt gebaseerd, op de daartoe tijdens het bestelproces aangewezen wijze, te uploaden
 2. Maatwerkschilderijen en maatwerk bust-beelden zijn gebaseerd op de door de wederpartij opgegeven specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aan Z. Akrawi aangeleverde specificaties. Z. Akrawi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het vervaardigen van een maatwerkschilderij of maatwerk bust-beeld is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De vervaardiging van maatwerkschilderijen en maatwerk bust-beelden geschiedt op ambachtelijke wijze, om welke reden de verwachtingen van de wederpartij met betrekking tot hetgeen zal worden geleverd, kan afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Dergelijke afwijkingen bieden voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, daaronder begrepen alle maatwerkschilderijen en maatwerk bust-beelden zoals bedoeld in artikel 4;
  2. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 3. De consument kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Z. Akrawi aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Z. Akrawi. Zo spoedig mogelijk nadat Z. Akrawi in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Z. Akrawi de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Z. Akrawi retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Z. Akrawi is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 7. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 9. Akrawi zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Z. Akrawi zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Z. Akrawi niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Z. Akrawi aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Akrawi behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een bestelling in gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 5, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. De wederpartij is bij overschrijding van de door Z. Akrawi vermelde leveringstermijn nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Z. Akrawi verschuldigde bedragen te voldoen. Indien Z. Akrawi als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de producten op het moment van de beoogde levering in ontvangst zouden zijn genomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen, niet-limitatief bedoeld, betreffen: eventuele extra kosten in verband met meerdere afleverpogingen en naar redelijkheid door Z. Akrawi vast te stellen kosten van het in bewaring houden van de producten.

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Akrawi spant zich in om de leveringstermijnen waartoe Z. Akrawi zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Z. Akrawi treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Z. Akrawi schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Z. Akrawi na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

 1. Akrawi staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden. Voor het overige is elke vorm van garantie uitgesloten, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Z. Akrawi kunnen doen gelden.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Z. Akrawi.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Z. Akrawi uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 6. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Z. Akrawi toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt, voor zover gelet op de aard van de producten relevant, niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, natuurlijk bederf, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Z. Akrawi, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Z. Akrawi zijn uitgevoerd.
 7. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Z. Akrawi worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Akrawi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Z. Akrawi bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is aij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk te leveren gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Akrawi is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Z. Akrawi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Z. Akrawi in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Z. Akrawi gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij haar betalingsverplichtingen reeds volledig is nagekomen.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Z. Akrawi op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Z. Akrawi ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Z. Akrawi de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is Z. Akrawi niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij haar betalingsverplichting jegens Z. Akrawi volledig is nagekomen.
 3. Betaling dient te geschieden op een van de door Z. Akrawi aangewezen wijzen. Betaling middels overboeking dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Z. Akrawi op de factuur voorgeschreven wijze.
 4. Akrawi is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Z. Akrawi verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Z. Akrawi, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is Z. Akrawi na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van de geleverde producten.
 2. Akrawi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht Z. Akrawi jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Z. Akrawi, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Z. Akrawi hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Z. Akrawi ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Z. Akrawi is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Z. Akrawi betrekking heeft.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Z. Akrawi bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De wederpartij vrijwaart Z. Akrawi van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Z. Akrawi toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de wederpartij geleverde producten blijven eigendom van Z. Akrawi totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Z. Akrawi te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Z. Akrawi rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Z. Akrawi hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Z. Akrawi of door Z. Akrawi aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Z. Akrawi op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Z. Akrawi de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Z. Akrawi staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Als de wederpartij, nadat de producten door Z. Akrawi aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Akrawi behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door hem vervaardigde maatwerkschilderijen en maatwerk bust-beelden, alsook ten aanzien van de op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen of te (doen) reproduceren op een andere wijze dan voor normaal, door partijen beoogd gebruik.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Z. Akrawi.
 2. Bij Z. Akrawi ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht van een consument niet in onderling overleg met Z. Akrawi kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Z. Akrawi aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.