Privacy Verklaring

Privacy policy Z. Akrawi

  1. Akrawi respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Z. Akrawi worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.zart.nl (hierna aangeduid als “de website”). Z. Akrawi acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Z. Akrawi zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
  2. Akrawi verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Z. Akrawi, zoals bij:
  • Mailcontact;
  • Het via de website aangaan van een overeenkomst met Z. Akrawi met betrekking tot de levering van producten;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het inschrijven voor en ontvangen van nieuwsbrieven;
  • Het plaatsen van reviews op de website.

De persoonsgegevens die u aan Z. Akrawi verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Z. Akrawi gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Z. Akrawi aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, eventueel door Z. Akrawi in te schakelen hulppersonen voor het maken van beelden, maar ook een online betaalprovider indien u middels de website betaalt voor uw bestelling.

Indien u eens een overeenkomst met Z. Akrawi hebt gesloten, mag Z. Akrawi u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op producten die eerder door u van Z. Akrawi zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website uitdrukkelijk aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Z. Akrawi uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Z. Akrawi gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

Daarnaast verwerkt Z. Akrawi persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Z. Akrawi of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Z. Akrawi, om de website en e-mailvoorzieningen van Z. Akrawi te kunnen exploiteren, de exploitant van door Z. Akrawi gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Z. Akrawi te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Z. Akrawi voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Z. Akrawi noodzakelijk is. Ook werkt Z. Akrawi samen met een webdesigner die toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Z. Akrawi toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Z. Akrawi persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Z. Akrawi zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Z. Akrawi vallen, evenals door Z. Akrawi ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Z. Akrawi de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Z. Akrawi de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Z. Akrawi, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Z. Akrawi te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Z. Akrawi slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Z. Akrawi legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Z. Akrawi, kunt u contact opnemen met Z. Akrawi. Z. Akrawi helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Z. Akrawi of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Akrawi
St. Pieterstraat 37-A
6463CR Kerkrade

E-mailadres: info@zart.nl